Usnesení valné hromady chovatelů slovenského teplokrevníka
konané dne 18. 4. 2009 na závodišti v Pardubicích

Valná hromada hromada bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti svazu přednesenou Ing. Zdeňkem Müllerem, CSc.
 2. Zprávu o šampionátu mladých koní přednesenou MVDr. Vítem Holým.
 3. Nový řád plemenné knihy – schválený dne 21. 10. 2008 na MZ.
 4. Označování koní Popis průběhu označení koně pracovníkem SCHCS (vyplnění PL, aplikace čipu, odběr vzorků pro laboratorní stanovení GT a ověření původu, odeslání do laboratoře MZLU v Brně, po návratu protokolu musí majitel PL a protokol o ověření původu zaslat do ÚEK ve Slatiňanech).
 5. Změnu tajemníka SCHCS nová Ing. Lucie Zavadilová a poděkování dosavadnímu tajemníkovi Ing. Jaroslavu Jelínkovi, CSc.

Valná hromada hromada schvaluje:

 1. Zprávu o webu CS včetně PK on-line, odkup programu a provádění vlastní aktualizaci PK.
 2. Návrh na poskytnutí příspěvku doc. Misařovi na odbornou publikaci o šlechtění, odsouhlasen příspěvek ve výši 25.000,- Kč. Podpora svazu bude v knize zmíněna.
 3. Rozpočet na rok 2009:
  ČM šampionát mladých koní 250.000,- Kč
  Pohár chovatelů CS v ČR v Písku 14.6.2009 20.000,- Kč
  Chovatelské odměny úspěšným CS koním 200.000,- Kč
  Zájezd na vybrané chovatelské akce v zahraničí 50.000,- Kč
  Příspěvek doc. Misařovi na odbornou publikaci o šlechtění 25.000,- Kč
  Celkem 545.000,- Kč
  + podpora úspěšně splněných výkonnostních zkoušek klisen z dotačních titulů (na 1 klisnu) 13.000,- Kč
 4. Úpravu cestovních náhrad na 5 Kč/km pro činnost v rámci SCHCS.
 5. Členský příspěvek na rok 2010 ve výši 500,- Kč a členovi, který má vyrovnány pohledávky vůči svazu, bude poskytnuta sleva 50% z poplatků dle finančního řádu.

Ukládá:

 1. Radě plemenné knihy připravit podklady hodnocení hřebců v plemenitbě.
 2. Předsednictvu PK CS odeslat ministru zemědělství ČR dopis o představě Svazu o spolupráci se zemskými hřebčinci v rámci dotačních ukazatelů.
 3. Předsednictvu PK CS odeslat ASCHK přihlášku Svazu chovatelů CS ke členství.
 4. Členům do 10. 5. 2009 podat návrhy na komisaře do hodnotitelských komisí.
 5. Předsednictvu uskutečnit tematický zájezd na chovatelské akce v zahraničí. 2 zájezdy, SCHCS uhradí dopravu a vstupné, ubytování a stravování si bude hradit každý sám. Částka 50.000,- do rozpočtu na rok 2009.

Dle prezenční listiny přítomno 20 členů, omluveno 5.
Za návrhovou komisi zapsal: Ing. Jiří Meloun